Luật cán bộ, công chức 2008 số 22/2008/QH12 mới nhất 2022

Luật cán bộ, công chức 2008 số 22/2008/QH12 mới nhất 2022

Luật cán bộ, công chức 2008 số 22/2008/QH12 mới nhất 2022. Luật cán bộ, công chức năm 2008 hiện đang là Luật cán bộ công chức mới nhất năm 2022 quy định về cán bộ, công chức tại Việt Nam.

Luật cán bộ, công chức 2008 số 22/2008/QH12 quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Luật cán bộ công chức năm 2008 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 52/2019/QH1 là Luật cán bộ công chức mới nhất 2022 – hiện đang sở hữu hiệu lực thi hành tại Việt Nam!

Luật sư tư vấn pháp luật về cán bộ công chức trực tuyến: 1900.6568

LUẬT

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, sở hữu hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, sở hữu hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Cán bộ, công chức .

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và mục tiêu áp dụng

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Điều 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức

Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và những quy định khác sở hữu liên quan.

Điều 3. những nguyên tắc trong thi hành công vụ

một. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo vệ tiện dụng của Nhà nước, quyền, tiện dụng hợp pháp của tổ chức, công dân.

3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và sở hữu sự kiểm tra, giám sát.

4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Điều 4. Cán bộ, công chức

một. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ dịch vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, dịch vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà ko phải là sĩ quan, quân nhân nhiều năm kinh nghiệm, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà ko phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ nhiều năm kinh nghiệm, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3. Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ dịch vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Điều 5. những nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức

một. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

2. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

4. Việc sử dụng, giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ.

5. Thực hiện bình đẳng giới.

Điều 6. Chính sách đối với người sở hữu tài năng trong hoạt động công vụ

một. Nhà nước sở hữu chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người sở hữu tài năng.

2. Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người sở hữu tài năng trong hoạt động công vụ.

3. Căn cứ vào quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quy định tại những điểm a, b, c và đ khoản một Điều 39 của Luật này quyết định chế độ trọng dụng và đãi ngộ đối với người sở hữu tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người sở hữu tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý.

Điều 7. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

một. Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý, phân công, xếp đặt, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức.

2. Cơ quan quản lý cán bộ, công chức là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, giải quyết chế độ, chính sách và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức.

3. Vị trí việc làm là làm việc gắn với chức danh, dịch vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và xếp đặt công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

5. Bổ nhiệm là việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một dịch vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật.

6. Miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ dịch vụ, chức danh lúc chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

7. Bãi nhiệm là việc cán bộ ko được tiếp tục giữ dịch vụ, chức danh lúc chưa hết nhiệm kỳ.

8. Giáng chức là việc công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống dịch vụ thấp hơn.

9. Cách chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý ko được tiếp tục giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý lúc chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

10. Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan sở hữu thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này tới làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

11. Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

12. Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử tới làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

13. Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ dịch vụ lúc chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Chương II

NGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Mục một. NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân

một. Trung thành với Đảng cùng sản Việt Nam, Nhà nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và tiện dụng quốc gia.

2. Tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.

3. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân.

4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 9. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

mộtThực hiện đúng, đầy đủ và sở hữu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. sở hữu ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người sở hữu thẩm quyền lúc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.

5. Chấp hành quyết định của cấp trên. lúc sở hữu căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải sở hữu văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng ko sở hữu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải sở hữu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

6. những nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu

Ngoài việc thực hiện quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Luật này, cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện những nghĩa vụ sau đây:

một. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và sở hữu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức;

3. Tổ chức thực hiện những biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao và sở hữu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, tiêu hao trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

4. Tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý sở hữu hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, sở hữu thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân;

5. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan sở hữu thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức;

6. những nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mục 2. QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm những điều kiện thi hành công vụ

một. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

2. Được bảo đảm trang thiết bị và những điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.

3. Được cung cấp thông tin liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Được đào tạo, bồi dưỡng tăng trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Được pháp luật bảo vệ lúc thi hành công vụ.

Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và những chế độ liên quan tới tiền lương

một. Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước. Cán bộ, công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội nổi bật khó khăn hoặc trong những ngành, nghề sở hữu môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và những chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức ko sử dụng hoặc sử dụng ko hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày ko nghỉ.

Điều 14. những quyền khác của cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia những hoạt động kinh tế, xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; nếu bị thương hoặc hy sinh trong lúc thi hành công vụ thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và những quyền khác theo quy định của pháp luật.

Mục 3. ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 15. Đạo đức của cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.

Điều 16. Văn hóa giao tiếp ở công sở

một. Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải sở hữu thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; tiếng nói giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

2. Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan lúc nhận xét, giới thiệu thông tin; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.

3. lúc thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; sở hữu tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

Điều 17. Văn hóa giao tiếp với Nhân dân

một. Cán bộ, công chức phải sắp gũi với Nhân dân; sở hữu tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; tiếng nói giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

2. Cán bộ, công chức ko được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân lúc thi hành công vụ.

Mục 4. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ko ĐƯỢC LÀM

Điều 18. Những việc cán bộ, công chức ko được làm liên quan tới đạo đức công vụ

một. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của Nhân dân trái pháp luật.

3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan tới công vụ để vụ lợi.

4. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

Điều 19. Những việc cán bộ, công chức ko được làm liên quan tới bí mật nhà nước

một. Cán bộ, công chức ko được tiết lộ thông tin liên quan tới bí mật nhà nước dưới mọi hình thức.

2. Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề sở hữu liên quan tới bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ lúc sở hữu quyết định nghỉ hưu, thôi việc, ko được làm làm việc sở hữu liên quan tới ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, làm việc, thời hạn mà cán bộ, công chức ko được làm và chính sách đối với những người phải áp dụng quy định tại Điều này.

Điều 20. Những việc khác cán bộ, công chức ko được làm

Ngoài những việc ko được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn ko được làm những việc liên quan tới sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan sở hữu thẩm quyền.

Chương III

CÁN BỘ Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Điều 21. Cán bộ

một. Cán bộ quy định tại khoản một Điều 4 của Luật này bao gồm cán bộ trong cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam căn cứ vào điều lệ của Đảng cùng sản Việt Nam, của tổ chức chính trị – xã hội và quy định của Luật này quy định cụ thể dịch vụ, chức danh cán bộ làm việc trong cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội.

dịch vụ, chức danh cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nước được xác định theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Kiểm toán nhà nước và những quy định khác của pháp luật sở hữu liên quan.

Điều 22. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ

một. Thực hiện những nghĩa vụ, quyền quy định tại Chương II và những quy định khác sở hữu liên quan của Luật này.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức mà mình là thành viên.

3. sở hữu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và trước cơ quan, tổ chức sở hữu thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 23. Bầu cử, bổ nhiệm dịch vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội

Việc bầu cử, bổ nhiệm dịch vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội được thực hiện theo quy định của điều lệ, pháp luật sở hữu liên quan.

Điều 24. Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm dịch vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan nhà nước

Việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm dịch vụ, chức danh cán bộ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước từ trung ương tới cấp huyện được thực hiện theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 25. Đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ

một. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, dịch vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ.

2. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định.

Điều 26. Điều động, luân chuyển cán bộ

một. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động, luân chuyển trong hệ thống những cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

2. Việc điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan sở hữu thẩm quyền.

Điều 27. Mục đích giới thiệu thông tin cán bộ

giới thiệu thông tin cán bộ để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả giới thiệu thông tin là căn cứ để xếp đặt, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Điều 28. Nội dung giới thiệu thông tin cán bộ

một. Cán bộ được giới thiệu thông tin theo những nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

d) Tinh thần trách nhiệm trong công tác;

đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Việc giới thiệu thông tin cán bộ được thực hiện hàng năm, trước lúc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, lúc kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giới thiệu thông tin cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan sở hữu thẩm quyền.

Điều 29. Xếp loại chất lượng cán bộ

một. Căn cứ vào kết quả giới thiệu thông tin, cán bộ được xếp loại chất lượng theo những mức như sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c) Hoàn thành nhiệm vụ;

d) ko hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ, thông báo tới cán bộ được giới thiệu thông tin và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác.

3. Cơ quan, tổ chức sở hữu thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ sở hữu 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức ko hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 30. Xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm

một. Cán bộ sở hữu thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:

a) ko đủ sức khỏe;

b) ko đủ năng lực, uy tín;

c) Theo yêu cầu nhiệm vụ;

d) Vì nguyên do khác.

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan sở hữu thẩm quyền.

Điều 31. Nghỉ hưu đối với cán bộ

một. Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Trước 06 tháng, tính tới ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính tới ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.

3. Trong trường hợp nổi bật, đối với cán bộ giữ dịch vụ từ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên sở hữu thể được kéo dài thời gian công tác theo quy định của cơ quan sở hữu thẩm quyền.

Chương IV

CÔNG CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Mục một. CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Điều 32. Công chức

một. Công chức quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này bao gồm:

a) Công chức trong cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội;

b) Công chức trong cơ quan nhà nước;

c) (được bãi bỏ)

d) Công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà ko phải là sĩ quan, quân nhân nhiều năm kinh nghiệm, công nhân quốc phòng; công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà ko phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ nhiều năm kinh nghiệm, công nhân công an.

2. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.

Điều 33. Nghĩa vụ, quyền của công chức

một. Thực hiện những nghĩa vụ, quyền quy định tại Chương II và những quy định khác sở hữu liên quan của Luật này.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

3. sở hữu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức sở hữu thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 34. Phân loại công chức

một. Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, công chức được phân loại theo ngạch công chức tương ứng sau đây:

a) Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

b) Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

c) Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

d) Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên;

đ) Loại đối với ngạch công chức quy định tại điểm e khoản một Điều 42 của Luật này theo quy định của Chính phủ.

2. Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân loại như sau:

a) Công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Công chức ko giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý.

Mục 2. TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Điều 35. Căn cứ tuyển dụng công chức

Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

một. Người sở hữu đủ những điều kiện sau đây ko phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) sở hữu một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) sở hữu đơn dự tuyển; sở hữu lý lịch rõ ràng;

d) sở hữu văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) sở hữu phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) những điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây ko được đăng ký dự tuyển công chức:

a) ko cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện nên, đưa vào cơ sở giáo dục nên.

Điều 37. Phương thức tuyển dụng công chức

một. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển công chức phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm trong từng ngành, nghề, bảo đảm lựa tìm được người sở hữu phẩm chất, trình độ và năng lực.

2. Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan sở hữu thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm mục tiêu sau đây:

a) Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội nổi bật khó khăn;

b) Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau lúc tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

c) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

3. Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đạt được ý muốn những tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây:

a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;

c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng ko phải là công chức;

d) Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý đối với người đang là người sở hữu quyền lực cao Hội đồng thành viên, người sở hữu quyền lực cao Hội đồng quản trị, người sở hữu quyền lực cao doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ dịch vụ, chức danh quản lý khác theo quy định của Chính phủ trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào dịch vụ bổ nhiệm hoặc dịch vụ tương đương;

đ) Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp sở hữu thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ những vị trí công tác ko phải là cán bộ, công chức tại những cơ quan, tổ chức khác.

4. những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này được xem xét tiếp nhận vào làm công chức nếu ko trong thời hạn xử lý kỷ luật, ko trong thời gian thực hiện những quy định liên quan tới kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật này; những trường hợp quy định tại những điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này còn phải sở hữu đủ 05 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận.

5. Chính phủ quy định yếu tố Điều này.

Điều 38. Nguyên tắc tuyển dụng công chức

một. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

2. Bảo đảm tính nặng nề.

3. Tuyển tìm đúng người đạt được ý muốn yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

4. Ưu tiên tuyển tìm người sở hữu tài năng, người sở hữu công với nước, người dân tộc thiểu số.

Điều 39. Tuyển dụng công chức

một. Cơ quan sở hữu thẩm quyền tuyển dụng công chức bao gồm:

a) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước thực hiện tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

b) Văn phòng Quốc hội, Văn phòng người sở hữu quyền lực cao nước thực hiện tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý;

c) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà ko phải là đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

đ) Cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức chính trị – xã hội tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.

2. Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Luật này. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả.

3. Chính phủ quy định yếu tố khoản 2 Điều này.

Điều 40. Tập sự đối với công chức

Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định của Chính phủ.

Điều 41. Tuyển tìm, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên

Việc tuyển tìm, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức Tòa án nhân dân và pháp luật về tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Mục 3. những QUY ĐỊNH VỀ NGẠCH CÔNG CHỨC

Điều 42. Ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức

một. Ngạch công chức bao gồm:

a) Chuyên viên cao cấp và tương đương;

b) Chuyên viên chính và tương đương;

c) Chuyên viên và tương đương;

d) Cán sự và tương đương;

đ) Nhân viên;

e) Ngạch khác theo quy định của Chính phủ.

2. Việc bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm những điều kiện sau đây:

a) Người được bổ nhiệm sở hữu đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch;

b) Việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

a) Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự;

b) Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch;

c) Công chức chuyển sang ngạch tương đương.

Điều 43. Chuyển ngạch công chức

một. Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác sở hữu cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Công chức được chuyển ngạch phải sở hữu đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Công chức được giao nhiệm vụ ko phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp.

4. ko thực hiện nâng ngạch, nâng lương lúc chuyển ngạch.

Điều 44. Nâng ngạch công chức

một. Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

2. Công chức sở hữu đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

3. Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc nặng nề, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

4. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét xếp đặt vào vị trí việc làm tương ứng.

Điều 45. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức

một. Công chức dự thi nâng ngạch phải đạt được ý muốn đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác ngay tắp lự kề trước năm dự thi nâng ngạch; sở hữu phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; ko trong thời hạn xử lý kỷ luật, ko trong thời gian thực hiện những quy định liên quan tới kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật này;

b) sở hữu năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

c) đạt được ý muốn yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi;

d) đạt được ý muốn yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

2. Công chức đạt được ý muốn đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại những điểm a, b và c khoản một Điều này thì được xét nâng ngạch công chức trong những trường hợp sau đây:

a) sở hữu thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp sở hữu thẩm quyền công nhận;

b) Được bổ nhiệm giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Chính phủ quy định yếu tố Điều này.

Điều 46. Tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức

một. Nội dung và hình thức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phải phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch, bảo đảm lựa tìm công chức sở hữu năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của ngạch và đạt được ý muốn yêu cầu nhiệm vụ.

2. Chính phủ quy định thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong những cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội.

Mục 4. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC

Điều 47. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức

một. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh, dịch vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn của ngạch công chức và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:

a) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức;

b) Đào tạo, bồi dưỡng theo những chức danh lãnh đạo, quản lý.

3. Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức do Chính phủ quy định.

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đào tạo, bồi dưỡng công chức

một. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức sở hữu trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và tăng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức sở hữu trách nhiệm tạo điều kiện để công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng tăng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức do ngân sách nhà nước cấp và những nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 49. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng

một. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

2. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật.

3. Công chức đạt kết quả xuất sắc trong khóa đào tạo, bồi dưỡng được biểu dương, khen thưởng.

4. Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc phải đền bù tầm giá đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Mục 5. ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

Điều 50. Điều động công chức

một. Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

2. Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới.

Điều 51. Bổ nhiệm công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý

một. Việc bổ nhiệm công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào:

a) Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Tiêu chuẩn, điều kiện của dịch vụ lãnh đạo, quản lý.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan sở hữu thẩm quyền.

2. Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý là 05 năm; lúc hết thời hạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị sở hữu thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc ko bổ nhiệm lại.

3. Công chức được điều động tới cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm dịch vụ lãnh đạo, quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm.

Điều 52. Luân chuyển công chức

một. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống những cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc luân chuyển công chức.

Điều 53. Biệt phái công chức

một. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức tới làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

2. Thời hạn biệt phái ko quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử tới biệt phái.

4. Công chức biệt phái tới miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội nổi bật khó khăn được hưởng những chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái sở hữu trách nhiệm xếp đặt làm việc phù hợp cho công chức lúc hết thời hạn biệt phái.

6. ko thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Điều 54. Từ chức hoặc miễn nhiệm đối với công chức

một. Công chức lãnh đạo, quản lý sở hữu thể từ chức hoặc miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:

a) ko đủ sức khỏe;

b) ko đủ năng lực, uy tín;

c) Theo yêu cầu nhiệm vụ;

d) Vì nguyên do khác.

2. Công chức lãnh đạo, quản lý sau lúc từ chức hoặc miễn nhiệm được xếp đặt công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo hoặc nghỉ hưu, thôi việc.

3. Công chức lãnh đạo, quản lý xin từ chức hoặc miễn nhiệm nhưng chưa được cấp sở hữu thẩm quyền đồng ý cho từ chức hoặc miễn nhiệm vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc từ chức hoặc miễn nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan sở hữu thẩm quyền.

Mục 6. giới thiệu thông tin CÔNG CHỨC

Điều 55. Mục đích giới thiệu thông tin công chức

giới thiệu thông tin công chức để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả giới thiệu thông tin là căn cứ để xếp đặt, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức.

Điều 56. Nội dung giới thiệu thông tin công chức

một. Công chức được giới thiệu thông tin theo những nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo làm việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc giới thiệu thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua làm việc, sản phẩm cụ thể;

đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

e) Thái độ phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết làm việc của người dân và doanh nghiệp.

2. Ngoài những nội dung quy định tại khoản một Điều này, công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý còn được giới thiệu thông tin theo những nội dung sau đây:

a) Kế hoạch làm việc và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc giới thiệu thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân ko lớn hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

b) Tiến độ, chất lượng những làm việc được giao;

c) Năng lực lãnh đạo, quản lý;

d) Năng lực tập hợp, đoàn kết.

3. Thời điểm giới thiệu thông tin công chức được thực hiện như sau:

a) giới thiệu thông tin hàng năm; giới thiệu thông tin trước lúc thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động; giới thiệu thông tin trước lúc kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái;

b) Căn cứ vào yêu cầu quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan sở hữu thẩm quyền quản lý công chức quy định giới thiệu thông tin công chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể; kết quả giới thiệu thông tin là căn cứ để thực hiện giới thiệu thông tin công chức quy định tại điểm a khoản này.

4. Căn cứ vào quy định tại những khoản một, 2 và 3 Điều này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức ban hành quy chế giới thiệu thông tin công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

5. Chính phủ quy định yếu tố Điều này.

Điều 57. Trách nhiệm giới thiệu thông tin công chức

một. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức sở hữu trách nhiệm giới thiệu thông tin công chức thuộc quyền.

2. Việc giới thiệu thông tin người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

Điều 58. Xếp loại chất lượng công chức

một. Căn cứ vào kết quả giới thiệu thông tin, công chức được xếp loại chất lượng theo những mức như sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c) Hoàn thành nhiệm vụ;

d) ko hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kết quả xếp loại chất lượng công chức được lưu vào hồ sơ công chức, thông báo tới công chức được giới thiệu thông tin và được thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

3. Việc xử lý công chức ko hoàn thành nhiệm vụ được quy định như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị sở hữu thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức sở hữu 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức ko hoàn thành nhiệm vụ;

b) Công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý sở hữu 02 năm ko liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức ko hoàn thành nhiệm vụ thì xếp đặt công tác khác hoặc ko bổ nhiệm lại;

c) Công chức ko giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm sở hữu 02 năm ko liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức ko hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì xếp đặt vào vị trí việc làm sở hữu yêu cầu thấp hơn.

Mục 7. THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

Điều 59. Thôi việc đối với công chức

một. Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Do sắp xếp tổ chức;

b) Theo nguyện vọng và được cấp sở hữu thẩm quyền đồng ý;

c) Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này.

2. Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị sở hữu thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị sở hữu thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu ko đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ nguyên do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị sở hữu thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì ko được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường tầm giá đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

3. ko giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. ko giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng.

Điều 60. Nghỉ hưu đối với công chức

một. Công chức được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Trước 06 tháng, tính tới ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính tới ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định nghỉ hưu.

Chương V

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 61. dịch vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã

một. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật này bao gồm cán bộ cấp xã và công chức cấp xã.

2. Cán bộ cấp xã sở hữu những dịch vụ sau đây:

a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

b) người sở hữu quyền lực cao, Phó người sở hữu quyền lực cao Hội đồng nhân dân;

c) người sở hữu quyền lực cao, Phó người sở hữu quyền lực cao Ủy ban nhân dân;

d) người sở hữu quyền lực cao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

đ) Bí thư Đoàn Thanh niên cùng sản Hồ Chí Minh;

e) người sở hữu quyền lực cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

g) người sở hữu quyền lực cao Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn sở hữu hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và sở hữu tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

h) người sở hữu quyền lực cao Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

3. Công chức cấp xã sở hữu những chức danh sau đây:

a) Trưởng Công an (áp dụng đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy theo quy định của Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14);

b) Chỉ huy trưởng Quân sự;

c) Văn phòng – thống kê;

d) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

đ) Tài chính – kế toán;

e) Tư pháp – hộ tịch;

g) Văn hóa – xã hội.

Công chức cấp xã do cấp huyện quản lý.

4. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã.

5. Căn cứ vào điều kiện kinh tế – xã hội, quy mô, đặc điểm của địa phương, Chính phủ quy định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã.

Điều 62. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã

một. Thực hiện những nghĩa vụ, quyền quy định tại Luật này, quy định khác của pháp luật sở hữu liên quan, điều lệ của tổ chức mà mình là thành viên.

2. Cán bộ, công chức cấp xã lúc giữ dịch vụ được hưởng lương và chế độ bảo hiểm; lúc thôi giữ dịch vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật được xem xét chuyển thành công chức, trong trường hợp này, được miễn chế độ tập sự và hưởng chế độ, chính sách liên tục; nếu ko được chuyển thành công chức mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì thôi hưởng lương và thực hiện đóng bảo hiểm tự nguyện theo quy định của pháp luật; trường hợp là cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái thì cơ quan sở hữu thẩm quyền xếp đặt công tác phù hợp hoặc giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định cụ thể khoản này.

Điều 63. Bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

một. Việc bầu cử cán bộ cấp xã được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phươngLuật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, điều lệ của tổ chức sở hữu liên quan, những quy định khác của pháp luật và của cơ quan sở hữu thẩm quyền.

2. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải thông qua thi tuyển; đối với vùng sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội nổi bật khó khăn thì sở hữu thể được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

người sở hữu quyền lực cao Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ.

3. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải căn cứ vào tiêu chuẩn của từng dịch vụ, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ, công chức.

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, Chính phủ quy định.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do ngân sách nhà nước cấp và những nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 64. giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng, xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã

Việc giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng, xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện theo quy định tương ứng của Luật này đối với cán bộ, công chức và những quy định khác của pháp luật, điều lệ sở hữu liên quan.

Chương VI

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 65. Nội dung quản lý cán bộ, công chức

một. Nội dung quản lý cán bộ, công chức bao gồm:

a) Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức;

b) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức;

c) Quy định chức danh và cơ cấu cán bộ;

d) Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức để xác định số lượng biên chế;

đ) những công tác khác liên quan tới quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật này.

2. Cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định cụ thể nội dung quản lý cán bộ, công chức quy định tại Điều này.

Điều 66. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức

một. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam.

2Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định biên chế công chức của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

3. người sở hữu quyền lực cao nước quyết định biên chế công chức của Văn phòng người sở hữu quyền lực cao nước.

4. Chính phủ quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh.

5. Căn cứ vào quyết định chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp.

6. Cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội.

Điều 67. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức

một. Việc quản lý cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của Luật này, những quy định khác của pháp luật sở hữu liên quan, điều lệ của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức sở hữu thẩm quyền.

2Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chức.

Bộ Nội vụ sở hữu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công chức.

Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về công chức theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về công chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện việc quản lý công chức theo phân cấp của cơ quan sở hữu thẩm quyền và theo quy định của Chính phủ.

Điều 68. Chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức

một. Hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức.

2. Việc chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý cán bộ, công chức được quy định như sau:

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý;

b) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng người sở hữu quyền lực cao nước báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý;

c) Cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội báo cáo về công tác quản lý công chức thuộc quyền quản lý.

những báo cáo quy định tại những điểm a, b và c khoản này được gửi tới Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 hàng năm để tổng hợp, chuẩn bị báo cáo trình Quốc hội.

3. Việc chuẩn bị báo cáo công tác quản lý cán bộ trong cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan sở hữu thẩm quyền.

4. Nội dung báo cáo công tác quản lý cán bộ, công chức thực hiện theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

Điều 69. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

một. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sở hữu thẩm quyền sở hữu trách nhiệm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý. Hồ sơ cán bộ, công chức phải sở hữu đầy đủ tài liệu theo quy định, bảo đảm chính xác diễn biến, quá trình công tác của cán bộ, công chức.

2. Cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý.

3. Bộ Nội vụ hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Chương VII

những ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH CÔNG VỤ

Điều 70. Công sở

một. Công sở là trụ sở làm việc của cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, sở hữu tên gọi riêng, sở hữu địa chỉ cụ thể, bao gồm công trình xây dựng, những tài sản khác thuộc khuôn viên trụ sở làm việc.

2. Nhà nước thêm tiền để phát triển xây dựng công sở cho cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

3Quy mô, vị trí xây dựng, tiêu chí thiết kế công sở do cơ quan sở hữu thẩm quyền quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, định mức sử dụng.

Điều 71. Nhà ở công vụ

một. Nhà ở công vụ do Nhà nước thêm tiền để phát triển xây dựng để cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái thuê trong thời gian đảm nhiệm công tác. lúc hết thời hạn điều động, luân chuyển, biệt phái, cán bộ, công chức trả lại nhà ở công vụ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà ở công vụ.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà ở công vụ phải bảo đảm việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ đúng mục đích, mục tiêu.

Điều 72. Trang thiết bị làm việc trong công sở

một. Nhà nước bảo đảm trang thiết bị làm việc trong công sở để phục vụ việc thi hành công vụ; chú trọng thêm tiền để phát triển, ứng dụng khoa học thông tin nhằm tăng hiệu quả thi hành công vụ.

2. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc mua sắm trang thiết bị làm việc theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sở hữu trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong công sở, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Điều 73. Phương tiện đi lại để thi hành công vụ

Nhà nước xếp đặt phương tiện đi lại cho cán bộ, công chức để thi hành công vụ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; trường hợp ko xếp đặt được thì cán bộ, công chức được thanh toán tầm giá đi lại theo quy định của Chính phủ.

Chương VIII

THANH TRA CÔNG VỤ

Điều 74. Phạm vi thanh tra công vụ

một. Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và những quy định khác sở hữu liên quan.

2. Thanh tra việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, giới thiệu thông tin, thôi việc, nghỉ hưu, khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của công chức và những điều kiện bảo đảm cho hoạt động công vụ.

Điều 75. Thực hiện thanh tra công vụ

một. Thanh tra bộ, Thanh tra sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức.

2. Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật này.

3. Chính phủ quy định cụ thể hoạt động thanh tra công vụ.

Chương IX

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 76. Khen thưởng cán bộ, công chức

một. Cán bộ, công chức sở hữu thành tích trong công vụ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

2. Cán bộ, công chức được khen thưởng do sở hữu thành tích xuất sắc hoặc công trạng thì được nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên lúc xem xét bổ nhiệm dịch vụ cao hơn nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị sở hữu nhu cầu.

Chính phủ quy định cụ thể khoản này.

Điều 77. Miễn trách nhiệm đối với cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong những trường hợp sau đây:

một. Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo người ra quyết định trước lúc chấp hành;

2. Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Điều 78. những hình thức kỷ luật đối với cán bộ

một. Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và những quy định khác của pháp luật sở hữu liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Cách chức;

d) Bãi nhiệm.

2. Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ dịch vụ theo nhiệm kỳ.

3. Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã sở hữu hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ dịch vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án kết án phạt tù mà ko được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định sở hữu hiệu lực pháp luật.

4. Việc áp dụng những hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức sở hữu thẩm quyền.

Điều 79. những hình thức kỷ luật đối với công chức

một. Công chức vi phạm quy định của Luật này và những quy định khác của pháp luật sở hữu liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Giáng chức;

đ) Cách chức;

e) Buộc thôi việc.

2. Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý; hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức ko giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý.

3. Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà ko được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định sở hữu hiệu lực pháp luật; công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã sở hữu hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ dịch vụ do bổ nhiệm.

4. Chính phủ quy định yếu tố Điều này.

Điều 80. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

một. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà lúc hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức sở hữu hành vi vi phạm ko bị xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm sở hữu hành vi vi phạm.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thời hiệu xử lý kỷ luật được quy định như sau:

a) 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng tới mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

b) 05 năm đối với hành vi vi phạm ko thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

2. Đối với những hành vi vi phạm sau đây thì ko áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:

a) Cán bộ, công chức là đảng viên sở hữu hành vi vi phạm tới mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;

b) sở hữu hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

c) sở hữu hành vi xâm hại tới tiện dụng quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

d) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc ko hợp pháp.

3. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là khoảng thời gian từ lúc phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức tới lúc sở hữu quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức sở hữu thẩm quyền.

Thời hạn xử lý kỷ luật ko quá 90 ngày; trường hợp vụ việc sở hữu tình tiết phức tạp cần sở hữu thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật sở hữu thể kéo dài nhưng ko quá 150 ngày.

4. Trường hợp cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã sở hữu quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó sở hữu quyết định đình chỉ khảo sát hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm sở hữu dấu hiệu vi phạm kỷ luật thì bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời gian khảo sát, truy tố, xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự ko được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ khảo sát, đình chỉ vụ án, người ra quyết định phải gửi quyết định và tài liệu sở hữu liên quan cho cơ quan, tổ chức, đơn vị sở hữu thẩm quyền xử lý kỷ luật.

Điều 81. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức

một. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức sở hữu thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, nếu để cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc sở hữu thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. Thời hạn tạm đình chỉ công tác ko quá 15 ngày, trường hợp cần thiết sở hữu thể kéo dài thêm nhưng tối đa ko quá 15 ngày; nếu cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác khảo sát, truy tố, xét xử thì thời gian tạm giữ, tạm giam được tính là thời gian nghỉ việc sở hữu nguyên do; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác nếu cán bộ, công chức ko bị xử lý kỷ luật thì được tiếp tục xếp đặt làm việc ở vị trí cũ.

2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác khảo sát, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

Điều 82. những quy định khác liên quan tới cán bộ, công chức bị kỷ luật

một. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật sở hữu hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật sở hữu hiệu lực.

2. Cán bộ, công chức bị kỷ luật thì xử lý như sau:

a) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì ko thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào dịch vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật sở hữu hiệu lực;

b) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì ko thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật sở hữu hiệu lực;

c) Hết thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, cán bộ, công chức ko vi phạm tới mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

 3. Cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị khảo sát, truy tố, xét xử thì ko được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thôi việc.

4. Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng thì ko được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Điều 83. Quản lý hồ sơ khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức

Việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức.

Chương X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 84. Áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức đối với những mục tiêu khác

một. Cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật này đối với những người được bầu cử nhưng ko thuộc mục tiêu quy định tại khoản một Điều 4 của Luật này; chế độ phụ cấp đối với người đã nghỉ hưu nhưng được bầu cử giữ dịch vụ, chức danh cán bộ.

2. Cơ quan sở hữu thẩm quyền của Đảng cùng sản Việt Nam, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật này đối với người làm việc trong tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

3. Chính phủ quy định yếu tố việc thực hiện chế độ công chức đối với người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan của Đảng cùng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi thêm tiền để phát triển, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước.

4. Chính phủ quy định khung số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động ko chuyên trách ở cấp xã; chế độ quản lý, sử dụng đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

5. Việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu được quy định như sau:

a) Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người sở hữu hành vi vi phạm sở hữu thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau lúc nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện sở hữu hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách dịch vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu sở hữu hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 được thực hiện theo quy định của Luật này.

Chính phủ quy định yếu tố khoản này.

Điều 85. Điều khoản chuyển tiếp

Người giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và những văn bản quy định yếu tố, hướng dẫn thi hành mà ko còn là công chức theo quy định của Luật này và ko thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật này thì tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng những quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cho tới hết thời hạn bổ nhiệm giữ dịch vụ đang đảm nhiệm.

Điều 86. Hiệu lực thi hành

một. Luật này sở hữu hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2. Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này sở hữu hiệu lực.

Điều 87. Quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và những cơ quan khác sở hữu thẩm quyền quy định yếu tố, hướng dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật này; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đạt được ý muốn yêu cầu quản lý nhà nước./.


Xem Cùng Quang trung Luật cán bộ, công chức 2008 số 22/2008/QH12 mới nhất 2022
Luật cán bộ, công chức 2008 số 22/2008/QH12 mới nhất 2022 chothuethietbiquangtrung.com
doanh nghiệp TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ QUANG TRUNG
Địa chỉ: 25 Đường Số 4, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT & Zalo: 0962242462
Email: chothuethietbiquangtrung@gmail.com
Website: https://chothuethietbiquangtrung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.


  • Gọi điện

  • Nhắn tin

  • Chat zalo

  • Chat facebook