Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính mới nhất 2022

Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính mới nhất 2022

Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định những mức xử phạt VPHC. Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính mới nhất 2022.

Nghị định này quy định những hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

nghi-dinh-167-2013-nd-cp-ngay-12-thang-11-nam-2013

Luật sư tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trực tuyến: 1900.6568

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Xem thêm: Quy định về thời gian và vị trí phát hành hồ sơ mời thầu

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ tư vấn ngày 30 tháng 6 năm 2011 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ tư vấn ngày 12 tháng 7 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình,

CHƯƠNG một.

Xem thêm: Xử phạt hành vi khai thác đất trái phép, vận chuyển đất trái phép

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

một. Nghị định này quy định những hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

2. những hành vi vi phạm hành chính trong những lĩnh vực khác trực tiếp liên quan tới lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình ko được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại những Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước sở hữu liên quan để xử phạt.

Điều 2. mục tiêu áp dụng

một. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt theo quy định của Nghị định này và những quy định khác của pháp luật sở hữu liên quan về xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cơ quan, người sở hữu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình và cá nhân, tổ chức sở hữu liên quan.

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên sở hữu quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

Xem thêm: Xử phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm vỉa hè

Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong những hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình còn sở hữu thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề sở hữu thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động sở hữu thời hạn;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính).

Ngoài những biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản một Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức sở hữu hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình còn sở hữu thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

Xem thêm: Quy định những trường hợp xử phạt hành chính ko lập biên bản

a) Buộc giảm khối lượng, số lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo định mức quy định;

b) Buộc di chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ do vi phạm hành chính gây ra tới kho, vị trí theo quy định;

c) Buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định;

d) Buộc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu, thông tin liên quan tới vi phạm hành chính;

đ) Buộc xin lỗi công khai lúc nạn nhân sở hữu yêu cầu;

e) những biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương II Nghị định này.

Việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài sở hữu thể là hình thức xử phạt chính hoặc hình thức xử phạt bổ sung.

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền

Xem thêm: nhà hàng TNHH sở hữu được phát hành trái phiếu ko?

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30.000.000 đồng, đối với tổ chức là 60.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 40.000.000 đồng, đối với tổ chức là 80.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức sở hữu cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

MỤC một. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cùng

một. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng tới 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) sở hữu cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

Xem thêm: Xử phạt hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

b) Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức những hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cùng khác;

c) Thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cùng.

Phạt tiền từ 500.000 đồng tới một.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau;

b) Báo thông tin giả tới những cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền;

c) Say rượu, bia gây mất trật tự công cùng;

d) Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, thứ, tài sản của người khác;

đ) Tụ tập nhiều người ở nơi công cùng gây mất trật tự công cùng;

Xem thêm: Trình tự, thủ tục xử phạt hành vi vi phạm hành chính

e) Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác;

g) Thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay sở hữu điều khiển từ xa hoặc những vật bay khác ở khu vực sân bay, khu vực cấm; đốt và thả “đèn trời”;

h) Sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác lúc bốc vác, chuyên chở, giữ hành lý ở những bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cùng khác.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tàng trữ, đựng giấu trong người, thứ, phương tiện giao thông những loại dao, búa, những loại công cụ, phương tiện khác thường sử dụng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày nhằm mục đích gây rối trật tự công cùng, cố ý gây thương tích cho người khác;

b) Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cùng;

c) Thuê hoặc lôi kéo người khác đánh nhau;

d) Gây rối trật tự tại phiên tòa, nơi thi hành án hoặc sở hữu hành vi khác gây trở ngại cho hoạt động xét xử, thi hành án;

Xem thêm: Phát hành giấy tờ sở hữu giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

đ) Gây rối trật tự tại nơi tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế;

e) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại tới sức khỏe của người khác;

g) Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm thuận tiện của Nhà nước, quyền và thuận tiện hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

h) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của những cơ quan, tổ chức;

i) Tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cùng hoặc những vị trí, khu vực cấm;

k) Tổ chức, tạo điều kiện cho người khác kết hôn với người nước ngoài trái với thuần phong mỹ tục hoặc trái với quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

l) Viết, phát tán, lưu hành tài liệu sở hữu nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức, cá nhân;

m) Tàng trữ, vận chuyển “đèn trời”.

Xem thêm: Xử phạt hành chính đối với người chưa thành niên

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Gây rối trật tự công cùng mà sở hữu mang theo những loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ tư vấn;

b) Sản xuất, nhập khẩu, marketing “đèn trời”.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm g Khoản 2; Điểm a, l, m Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

Người nước ngoài sở hữu hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm k Khoản 3 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm sở hữu thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Xem Cùng Quang trung Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính mới nhất 2022
Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính mới nhất 2022 chothuethietbiquangtrung.com
nhà hàng TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ QUANG TRUNG
Địa chỉ: 25 Đường Số 4, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT & Zalo: 0962242462
Email: chothuethietbiquangtrung@gmail.com
Website: https://chothuethietbiquangtrung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.