Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Châu Đức

Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Châu Đức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Châu Đức? Giới thiệu những thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức mới nhất.

Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, nhận trách nhiệm trước nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. UBND cấp huyện là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức quản lý xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện

Bài viết dưới đây của Quang Trung sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ của UBND huyện Châu Đức, giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của UBND huyện Châu Đức, cùng những dịch vụ pháp lý của Quang Trung tại Châu Đức nói riêng và tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung. Nếu sở hữu bất cứ vấn đề gì cần tư vấn – tư vấn về pháp luật tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vui lòng liên hệ với Quang Trung qua số điện thoại: 1900.6568. Đội ngũ Luật sư nhiều năm những hiểu biết của Quang Trung luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn 24/7.

một. Giới thiệu thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức:

– Thông tin địa chỉ liên hệ Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức: 70 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Số điện thoại của UBND huyện Châu Đức: (0254-)3881109 

– Số điện thoại tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Tổng đài Luật sư 1900.6568 của Quang Trung luôn sẵn sàng tư vấn – giải đáp mọi vấn đề pháp luật đang cần giải quyết tại UBND huyện Châu Đức.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức:

2.một. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện:

một. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định những nội dung quy định tại những điểm a, b, c và g khoản một, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện những nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện những nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

(Điều 28 – Luật số: 77/2015/QH13 – Luật tổ chức chính quyền địa phương)

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện:

người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và sở hữu những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

một. Lãnh đạo và điều hành việc làm của Ủy ban nhân dân, những thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân, Phó người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức người đứng đầu Ủy ban nhân dân, Phó người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện những nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, những văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, những quyền và tiện dụng hợp pháp khác của công dân; thực hiện những biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn huyện;

4. Lãnh đạo và nhận trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ huyện tới cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương;

Xem thêm: Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để đề nghị Hội đồng nhân dân huyện bãi bỏ;

6. Chỉ đạo người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện;

7. Quản lý và tổ chức sử dụng sở hữu hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

9. Chỉ đạo thực hiện những biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng những biện pháp để giải quyết những việc làm đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

(Điều 29 – Luật số: 77/2015/QH13 – Luật tổ chức chính quyền địa phương)

2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện:

một. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.

Xem thêm: Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật sở hữu liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.

5. nhận trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện.

6. Quyết định và tổ chức thực hiện những biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động những nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Châu Đức:

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức cũng như những UBND cấp huyện khác, sở hữu cơ cấu tổ chức như sau:

một. Ủy ban nhân dân huyện gồm người đứng đầu, Phó người đứng đầu và những Ủy viên.

Ủy ban nhân dân huyện loại I sở hữu ko quá ba Phó người đứng đầu; huyện loại II và loại III sở hữu ko quá hai Phó người đứng đầu.

Xem thêm: Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm những Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm sở hữu những phòng và cơ quan tương đương phòng.

(Điều 27 – Luật số: 77/2015/QH13 – Luật tổ chức chính quyền địa phương)

4. những cách thức liên hệ làm việc với UBND huyện Châu Đức:

Mục đích liên hệ với UBND huyện Châu Đức:

– Liên hệ làm việc với những phòng ban ngành trực thuộc UBND huyện Châu Đức để giải quyết việc làm, thủ tục hành chính liên quan;

– Khiếu nại, tố cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Châu Đức, người đứng đầu UBND huyện Châu Đức;

– Thực hiện những việc làm khác theo thẩm quyền của UBND huyện Châu Đức…

những cách thức liên hệ làm việc với UBND huyện Châu Đức:

Xem thêm: Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tùy theo những mục đích làm việc mà người dân sở hữu thể liên hệ làm việc, giải quyết việc làm với UBND huyện Châu Đức theo những cách thức sau:

– tới trực tiếp trụ sở, nơi làm việc của những Phòng ban ngành trực thuộc UBND huyện Châu Đức để tiến hành những thủ tục hành chính theo hướng dẫn.

– Gọi điện thoại lên đường dây nóng của UBND huyện Châu Đức;

– Gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo tới UBND huyện Châu Đức, người đứng đầu UBND huyện Châu Đức theo thẩm quyền;

– Liên hệ đặt lịch tiếp công dân, lên gặp mặt/ trao đổi theo lịch tiếp công dân của UBND.

– Liên hệ với Quang Trung qua số Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – tư vấn – hướng dẫn cách thức liên hệ làm việc hiệu quả – chính xác nhất!

5. Dịch vụ Luật sư của Quang Trung tại Bà Rịa – Vũng Tàu:

Quang Trung là một siêu thị Luật, hoạt động theo Luật Luật sư, được Sở Tư pháp cấp phép hoạt động với ngành nghề chính là tư vấn pháp luật. Với 3 chi nhánh tại 3 miền trên toàn quốc, Quang Trung luôn sẵn sàng tư vấn – tư vấn mọi thắc mắc pháp lý của mọi quý khách hàng tại Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và toàn quốc nói chung.

những dịch vụ pháp lý nhiều Quang Trung hiện đang cung cấp:

Xem thêm: Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Dịch vụ tư vấn pháp luật qua điện thoại 1900.6568

– Dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu thu phí qua Email và qua đường bưu điện

– Dịch vụ thay mặt thực hiện những thủ tục hành chính, đại diện ngoài tố tụng

– Dịch vụ Luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự, tham gia tranh tụng, bảo vệ quyền và tiện dụng hợp pháp

– Dịch vụ Luật sư đại diện làm việc với những Phòng ban ngành trực thuộc UBND cấp huyện

– những dịch vụ pháp luật khác theo quy định của pháp luật…


Xem Cùng Quang trung Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Châu Đức
Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Châu Đức chothuethietbiquangtrung.com
siêu thị TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ QUANG TRUNG
Địa chỉ: 25 Đường Số 4, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT & Zalo: 0962242462
Email: chothuethietbiquangtrung@gmail.com
Website: https://chothuethietbiquangtrung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.